Validación de documentos

Colexio Oficial de Psicoloxia de Galicia

Validar documento con CVS

Escriba a continuación o código seguro de verificación do seu documento

Instrucións de Uso

Como usar a validación de documentos.


1.- Atopará o Código de Validación en cada un dos Documentos Dixitais expedidos pola nosa Entidade Local.
2.- Introduza o seu Código de Validación no primeiro campo do formulario contido nesta páxina e a continuación pulse sobre o botón de Validar.
3.- A continuación, o noso sistema informático informaralle da validez positiva ou negativa do seu Código de Validación. En caso de resultar positiva, pulsando no botón de Abrir poderá descargarse unha copia do Documento Dixital en cuestión.

CSV

Código Seguro de Verificación

O Código Seguro de Verificación (CSV) é un termo informático que designa ao código único que identifica a un documento electrónico na Administración Pública española. Este código alfanumérico adoita aparecer en todos os documentos electrónicos emitidos por medios telemáticos. O termo foi introducido pola Lei de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos, coñecida tamén como LAECSP ou Lei 39/2015. En concreto, o CSV está referenciado en dous artícus da Lei:

Artigo 18.1.b): "Código seguro de verificación vinculado á Administración Pública, órgano ou entidade e, no seu caso, á persoa asinante do documento, permitíndose en todo caso a comprobación da integridade do documento mediante o acceso á sede electrónica correspondente"

Artigo 30.5: "As copias realizadas en soporte papel de documentos públicos administrativos emitidos por medios electrónicos e asinados electronicamente terán a consideración de copias auténticas sempre que inclúan a impresión dun código xerado electronicamente ou outros sistemas de verificación que permitan contrastar a súa autenticidade mediante o acceso aos arquivos electrónicos da Administracion Pública, Organo ou entidade emisora."