Oficina Virtual de Trámites

Colexio Oficial de Psicoloxia de Galicia

OFERTA DE EMPREGO

OFERTA DE EMPREGO

En cumprimento do Regulamento Europeo de Protección de Datos informámoslle que tratamos a información que vostede nos facilita e cumprimos coa normativa vixente en materia de protección de datos. O responsable do tratamento é Colexio

Oficial de Psicoloxía de Galicia, CIF Q1500265B, con domicilio en R/ Espiñeira, 10, baixo, Santiago de Compostela, A Coruña, e teléfono 981534049. A finalidade principal é manter as relacións que nos vinculan, en especial cumprimento das

obrigas ás que vén sometida a organización debido á Lei de Colexios Profesionais e demais normativa vinculante, é dicir, exercicio competencias públicas, así como o consentimento, e o interese lexítimo tanto propio como da entidade.

Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar os seus datos persoais, por tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios

en calquera momento. En determinadas circunstancias, poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións, tamén poderá, por motivos relacionados

coa súa situación particular opoñerse ao tratamento dos seus datos. O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións, mediante

escrito, acompañado de copia de documento oficial que lle identifique dirixido a copgalicia@copgalicia.gal ou dirixíndose ás nosas dependencias. Unha vez cumprimentados os fins para os cales foron obtidos os datos, os mesmos serán destruídos

conforme á normativa vixente. Informámoslle que a nosa Delegada de Protección de Datos é dona Cecilia Barros Díaz, con contacto no teléfono 981894601 e en copgalicia@copgalicia.gal

Pode consultar a información adicional e detallada sobre a nosa política de privacidade no taboleiro da entidade ou na páxina web www.copgalicia.gal.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de Datos le informamos que tratamos la información que usted nos facilita y cumplimos con la normativa vigente en materia de protección de datos. El responsable del tratamiento es

Colexio Oficial de Psicoloxia de Galicia, CIF Q1500265B, con domicilio en R/ Espiñeira, 10, baixo, Santiago de Compostela, A Coruña, y teléfono 981.534.049. La finalidad principal es mantener las relaciones que nos vinculan, en especial

cumplimiento de las obligaciones a las que viene sometida la organización debido a la Ley de Colegios Profesionales y demás normativa vinculante, es decir, ejercicio competencias públicas, así como el consentimiento, y el interés legítimo tanto

propio como de la entidad.

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios en

cualquier momento. En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones, también podrá, por motivos relacionados

con su situación particular oponerse al tratamiento de sus datos. El Colexio Oficial de Psicoloxia de Galicia dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones, mediante

escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique dirigido a copgalicia@copgalicia.gal o dirigiéndose a nuestras dependencias. Una vez cumplimentados los fines para los cuales fueron obtenidos los datos, los mismos serán

destruidos conforme a la normativa vigente. Le informamos que nuestro Delegado de Protección de Datos es Doña Cecilia Barros Díaz, con contacto en el teléfono 981894601 y en copgalicia@copgalicia.gal.

Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra política de privacidad en el tablón de la entidad o en la página web www.copgalicia.gal